แหล่งโบราณสถานยุคโจมงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้ว

แหล่งโบราณสถานยุคโจมงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
แหล่งโบราณสถานยุคโจมงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้ว

  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานยุคโจมงที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

  แหล่งโบราณสถานดังกล่าวประกอบไปด้วยสถานที่ 17 แห่งที่กระจายอยู่ตาม 4 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้แก่ ฮอกไกโด อาโอโมริ อิวาเตะ และ อาคิตะ เช่น แหล่งโบราณสถานซันไนมารุยามะในจังหวัดอาโอโมริ และวงกลมหินโอยุในจังหวัดอาคิตะ

  แหล่งโบราณสถานเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนในยุคโจมงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 ปีก่อน และว่ากันว่าได้ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานกว่า 10,000 ปี นับเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกลำดับที่ 20 ของญี่ปุ่น

  นอกจากนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนั้นที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ การหาของป่า และการตกปลา ตลอดจนได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดและความเชื่อของผู้คนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210727/k10013163941000.html

29-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 2
  • ni