กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษแล้วกว่า 77%

กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษแล้วกว่า 77%

รายละเอียดข่าวสาร
กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษแล้วกว่า 77%

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ทางการกรุงโตเกียวได้ทำการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 542 คน และพบผู้ที่เป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหรือ "N501Y" จำนวน 416 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนถึง 77%

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหรือ "N501Y" ทั้ง 416 คน แบ่งเป็นชายและหญิงอายุระหว่าง 10-90 ปีจำนวน 413 คน และที่ไม่ทราบเพศและอายุอีก 3 คน

  ในจำนวนดังกล่าวสามารถระบุเส้นการติดเชื้อได้หมด 27 คน โดยติดจากคนในครอบครัว 19 คน ติดจากสถานที่หรืออาคารต่างๆ 6 คน และติดจากบุคคลใกล้ชิดอีก 2 คน

  ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหรือ "N501Y" ที่พบในกรุงโตเกียวอยู่ที่ 6,702 คน และเสียชีวิตจากสายพันธุ์ดังกล่าวอีก 3 คน รวมทั้งหมด 21 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210518/k10013038341000.html

19-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เวลา, ชั่วโมง
  • 時間
    jikan
    รักษาเวลา
    時間を守る
    jikan wo mamoru