นิยามของคำว่า

นิยามของคำว่า

รายละเอียดข่าวสาร
นิยามของคำว่า

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จำนวนผู้ป่วยหนักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่โตเกียวและโอซาก้า โดยเมื่อพิจารณาตัวเลขผู้ป่วยหนักเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โอซาก้าพบผู้ป่วยหนักอยู่ที่ 70 คน ส่วนทางโตเกียวพบผู้ป่วยหนัก อยู่ที่ 31 คน ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยหนักที่โอซาก้ามีมากกว่าที่โตเกียวถึง 2 เท่าแต่ภายหลังได้ทราบว่า เกณฑ์ในการติดสินว่าเป็น "ผู้ป่วยหนัก" ของโอซาก้าและโตเกียวนั้นกลับไม่เหมือนกัน แม้ว่าเกณฑ์ดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นผู้กำหนดไว้แล้ว

  เกณฑ์ในการติดสินว่าเป็น "ผู้ป่วยหนัก" ของทางโอซาก้า คือผู้ป่วยมีการใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ สอดท่อเข้าทางเดินหายใจ หรือ ใช้เครื่อง ECMO (เครื่องปอดและหัวใจเทียมซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอดและช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนโลหิตแทนหัวใจ) หรือ เข้ารับการรักษาในห้อง ICU ซึ่งหากตรงกับอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง 4 อย่าง ทางโอซาก้าจะนับว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้ป่วยหนัก

  เกณฑ์ในการติดสินว่าเป็น "ผู้ป่วยหนัก" ของทางโตเกียว คือ ผู้ป่วยมีการใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ ใช้เครื่อง ECMO ซึ่งหากตรงกับ อย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง 2 อย่าง ทางโตเกียวจะนับว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้ป่วยหนัก

  ซึ่งจะเห็นว่าทางโอซาก้าและโตเกียวใช้เกณฑ์ในการติดสินไม่เหมือนกัน และเนื่องจากทางการของจังหวัดจะเป็นผู้ส่งรายงานตัวเลข ดังกล่าวให้ทางกระทรวงสาธารณสุขทราบ ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยหนักที่โอซาก้ามีมากกว่าที่โตเกียว

  ในขณะที่เกณฑ์ในการติดสินว่าเป็น "ผู้ป่วยหนัก" ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้อง ICU หรือ ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ ใช้เครื่อง ECMO  ซึ่งหากตรงกับอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง 3 อย่าง จึงจะนับเป็นผู้ป่วยหนัก

  ทางกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า เกณฑ์ในการตัดสินว่าเป็นผู้ป่วยหนักเป็นไปตามทางกระทรวงได้แจ้งเอาไว้ จึงขอให้ทางการของ แต่ละจังหวัด รายงานตัวเลขผู้ป่วยหนักโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวที่ทางกระทรวงได้กำหนดไว้


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200818/k10012572621000.html

20-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • คุณทำอาชีพอะไร
  • お仕事は何ですか?
    oshigoto wa nan desuka